University Academic Calendar


University Academic Calendar


Academic Calendars 2020-21 for UG and PG programmes II year onwards(2020-21)

University Academic Calendar 2019-2020 - B.TECH - II, III & IV Years (I and II Semesters) (2020-21)

University Academic Calendar 2019-2020 - B.TECH - II, III & IV Years (I and II Semesters)

University Academic Calendar 2019-2020 - B.TECH - I Year (I and II Semesters)